• Nyerő 6-os!
  • ITIL Foundation for IT Service Management szimulációval
Previous Next

Tanfolyamles

VMware vSphere [v6]: Zero to Hero (Kód: VM-ZH6)

2015-11-30 Ár: 499000 Ft. Biztosan indul!

Érdekel
Openstack private cloud workshop (Kód: OST104)

2015-11-30 Ár: 295000 Ft. Biztosan indul!

Érdekel
Developing Microsoft SQL Server Databases (Kód: 20464)

2015-11-30 Ár: 220000 Ft. Biztosan indul!

Érdekel
Implementing Cisco IP Switched Networks (Kód: SWITCH)

2015-11-30 Ár: 370000 Ft. Biztosan indul!

Érdekel
Developing ASP.NET MVC Web Applications (Kód: 20486)

2015-12-07 Ár: 210000 Ft. Biztosan indul!

Érdekel
Red Hat Linux hálózati ismeretek (Kód: GL275)

2015-12-07 Ár: 310000 Ft. Biztosan indul!

Érdekel
Java programozási alapismeretek (Kód: JP-01)

2015-12-07 Ár: 165000 Ft. Biztosan indul!

Érdekel
Android programozás (Kód: ANDROID)

2015-12-07 Ár: 169000 Ft. Biztosan indul!

Érdekel
Supporting Windows 8.1 (Kód: 20688C)

2015-12-14 Ár: 195000 Ft. Biztosan indul!

Érdekel
Project Server 2013 Inside Out (Kód: 55034)

2015-12-14 Ár: 245000 Ft. Biztosan indul!

Érdekel
Excel programozása Visual Basicben haladó (Kód: EVBA3)

2015-12-14 Ár: 48000 Ft. Biztosan indul! Várhatóan indul!

Érdekel
Red Hat Linux parancssori ismeretek (Kód: GL120)

2015-12-14 Ár: 169000 Ft. Biztosan indul!

Érdekel
További tanfolyamok...

Partnereink:

                 
       
                 

További információk

Keresse munkatársainkat, akik i­gény esetén szí­ve­sen ki is mennek cégéhez és segítséget nyújtanak az igények felmérésében, egyedi testreszabott tematika és lebonyolítás össze­ál­lí­tá­sá­ban, finanszírozási formák ismertetésében.

Rólunk mondták

  „Cégünk Magyarország meg­ha­tá­ro­zó telekommunikációs szol­gál­ta­tó­ja. Továbbképzési terveink meg­va­ló­sí­tá­sát nyertes európai uniós pá­lyá­za­tunk is segítette, melynek meg­va­ló­sí­tá­sá­ban a SZÁMALK kiváló partnerre találtunk. Segítségükkel a különböző termékekhez (Microsoft, Oracle, Cisco) kapcsolódóan egy­sé­ges, magas színvonalú és árban kedvező oktatási megoldást kaptunk.”  
             

 Sátor Csaba
 operatív vezérigazgató-helyettes,
 Interware ZRt.

Rólunk mondták

  „Munkatársaink számos me­nedzs­ment, informatikai és nyelvi kép­zés­ben vettek részt a tavaly évben a SZÁMALK Zrt. segítségével. Mun­ká­ju­kat magas színvonalon, ma­xi­má­lis rugalmassággal, az egyéni igénynek figyelembevételével vé­gez­ték. A projekt befejeztével ki­je­lent­jük, hogy valamennyi résztvevő nagyon elégedett volt a SZÁMALK szolgáltatásaival és a jövőben is együtt kívánunk velük dolgozni...”  
             

 Esze Nóra
 HR vezető,
 Michelin Hungária

Rólunk mondták

  „Az AVIS európai szolgáltató központjának számára a SZÁMALK különböző Office alkalmazások ok­ta­tá­sa területén már hosszú évek óta nyújt segítséget. Ami miatt a­zon­ban igazán szeretünk velük dolgozni, az a magas szintű ru­gal­mas­sá­guk és ügyfélorientáltságuk, kiemelkedő oktatógárdájuk. Talán nem véletlen, hogy minden eddigi kurzusukat szinte kivétel nélkül ma­xi­má­lis minősítéssel illették mun­ka­tár­sa­ink...”  
             

 Kriza András
 HR osztályvezető,
 Avis Group Business
 Support Centre Kft.

Rólunk mondták

  „A Vodafone számára egyre fon­to­sabb a mobilinternet és ál­ta­lá­nos­ság­ban az adatszolgáltatás. Az általam vezetett Performance Team nap mint nap szembesül az új technológia által okozott ki­hí­vá­sok­kal. A széles tanfolyami portfolió, az egyedi, igényeinkhez legjobban illeszkedő tanfolyamok össze­ál­lí­tá­sá­ban, testre szabásában való ru­gal­mas­ság, valamint a ver­seny­ké­pes ár miatt döntöttünk a SZÁMALK mellett.”  
             

 Fekete Zoltán
 Performance Manager,
 Vodafone Magyarország Zrt.

Rólunk mondták

  „Társaságunk nagy hangsúlyt fektet vezetőink és munkatársaink szak­mai és készségfejlesztési kép­zé­se­i­re. Az informatikai szakemberek egyéni kép­zé­se során szerzett ked­ve­ző tapasztalatok után a vezetői és készségfejlesztő tréningeket a SZÁMALK közreműködésével va­ló­sí­tot­tuk meg. Az asszertív kom­mu­ni­ká­ci­ó és tárgyalástechnika kész­ség­fej­lesz­tő tréning sikeréhez a testreszabott tematikán kívül tré­ne­re­ik felkészültsége, dinamizmusa is jelentősen hozzájárult.”  
             

 Derzsi Tímea
 munkaerő-gazdálkodás
 és képzés vezető,
 TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.

Rólunk mondták

  „A tavalyi év egyik HR projektje keretében felülvizsgáltuk a vállalati tréning portfoliónkat. E-learning te­rü­le­ten jelentős segítséget kaptunk a SZÁMALK szakértőitől ki­fe­je­zet­ten az e-excel tréning kapcsán, mely a megnövekedett igényeknek megfelelően egy teljesen új fej­lesz­té­sű tananyag. A SZÁMALK ja­vas­la­tá­ra siekresen alkalmaztuk a blended learning képzési megoldást is.”  
             

 Tóth Zsuzsanna
 HR igazgató,
 British American Tobacco Hungary

Rólunk mondták

  „A 2008-as évben a Ricoh Hungary komoly, átfogó oktatási programot hajtott végre. Ehhez olyan partnert kerestünk, aki megfelelő tudással és kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy többezer órányi me­nedzs­ment, informatikai és nyelvi oktatást nyújtson. A SZÁMALK a feladatot magas színvonalon, rugalmasan oldotta meg, miközben meg tudott felelni a HEFOP pályázat szigorú adminisztratív követelményeinek.”  
             

 Halász Gábor
 ügyvezető igazgató,
 Ricoh Hungary

Rólunk mondták

  „A SZÁMALK Zrt. és a HUNGEXPO Zrt. együttműködése többéves és sokoldalú múltra tekint vissza. Az egyre magasabb követelményeket támasztó és rohanó világunkban ideális partnerre leltünk a min­den­na­pi munkavégzésünkben felmerülő problémáink leküzdéséhez. A szak­ma­i­lag magasan kvalifikált, hu­má­nus oktatói gárda, a rugalmasan alkalmazkodó tematika, a szer­ve­zés és a minden téren sikeres eredmény elérése érdekében kialakult korrekt együttműködés biztosította a kitűzött cél elérését.”  
             

 Berey Edit
 HR igazgató,
 HUNGEXPO Zrt.

Rólunk mondták

  „A SZÁMALK szervezésében meg­tar­tott Microsoft Project tanfolyamot alapvetően igen hasznosnak tar­tot­tam. A képzés minden témára ki­tért, gyakorlati példákkal bemutatva a Project szoftver lehetőségeit. Bár a tanfolyam hossza számomra rö­vid­nek tűnt, összességében a képzés nagyon megérte és rend­kí­vül hasznos volt. Egy olyan – eddig misztikus – eszközről tudta a leplet lerántani, amit nem lehet közismertnek nevezni.”  
             

 Soltész István
 informatikai vezető,
 Hungarocontrol Zrt.

Hírlevél

Ha értesülni szeretne leg­újabb tanfolyamainkról, ak­ci­ó­ink­ról akkor i­rat­koz­zon fel hírlevelünkre!